JotDomain.com บริการจดโดเมน
คุณภาพ ด้วยระบบ Control Panel
รูปแบบใหม่ใช้งานง่าย เอาใจสมาชิก
ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ด้วยประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโดเมนที่มากขึ้น และ
ครอบคลุมกว่าเดิม

ค่าบริการจดโดเมน .com ปีละ 495 บาท และ .อื่นๆ ปีละ 600 บาท

 


    

    
 
������ʵ���

ข้อตกลงการให้บริการ/b>

1. คำจำกัดความ : ซึ่งถูกใช้หรืออ้างถึงภายใต้ส่วนหนึ่งส่วนใดตามข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ปรากฏในการอธิบายความด้านล่าง

     1.1 "ท่าน" หมายถึง ลูกค้าแต่ละรายซึ่งได้ทำการจดทะเบียน โอนย้าย เปลี่ยนแปลง ชื่อโดเมน หรือใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนผ่านบริการของ บริษัท สไมล์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด โดย JotDomain.com หรือเว็บไซต์อื่นใดในเครือบริษัทฯ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงบุคคลที่สามที่ได้ดำเนินการแทนท่านในการติดต่อหรือใช้ บริการของบริษัทฯ
     1.2 "บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท สไมล์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด
     1.3 "บริการของบริษัทฯ" หมายถึง บริการจดทะเบียน โอนย้าย เปลี่ยนแปลงชื่อโดเมน และบริการอื่นใด ที่ได้ชี้แจง และให้บริการในเว็บของบริษัทฯ

2. ข้อตกลง :
ข้อตกลงฉบับนี้อธิบายถึงพันธะข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อท่าน และที่ท่านมีต่อบริษัทฯ ในการใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งท่านได้ตกลงเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการกับบริษัทฯ โดยการใช้บริการนั้นจะกระทำโดยท่าน หรือโดยตัวแทนซึ่งได้รับอนุญาตจากท่าน (เนื่องจากท่านเป็นผู้เดียวที่ทราบรหัสผ่านการเข้าใช้งาน และบริษัทฯ ไม่สามารถสืบทราบการมอบหมายสิทธิของท่านได้ จึงถือว่าผู้เข้าใช้บริการโดยรหัสผ่านของท่าน หรือในนามของท่าน คือท่านเอง หรือผู้ที่ท่านได้มอบหมายสิทธิให้แล้ว) ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกับบริษัทฯ หรือใช้บริการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ท่านได้รับรู้ว่าได้อ่านข้อตกลงทั้งหมด และยอมรับในเงื่อนไขและข้อผูกพันต่างๆ ตามข้อตกลงฉบับนี้แล้ว โดยข้อตกลงนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และท่านได้ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้ทุกขณะตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา

3. ส่วนบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน :

     3.1 สิทธิในชื่อโดเมน : สิทธิในการเป็นเจ้าของชื่อโดเมนจะมีแก่ผู้ที่มีชื่อและข้อมูลตามที่ระบุใน ส่วนของ "เจ้าของชื่อโดเมน" (Registrant) ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะตรวจสอบการละเมิดอันเกิดขึ้นจากการจดทะเบียนหรือการใช้งาน ชื่อโดเมนของท่านที่มีต่อสิทธิของบุคคลอื่น ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบการมีอยู่ของสิทธิดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะทำ การจดหรือใช้งานชื่อโดเมน ไม่ว่าสิทธินั้นจะมีอยู่ภายในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นใด ซึ่งธุรกิจของท่านได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย และไม่ว่าสิทธินั้นจะอยู่ในรูปของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือรูปแบบใดๆ ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายซึ่งท่านได้ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ ของสิทธินั้นก่อนที่จะทำการจดหรือใช้งานชื่อโดเมนของท่าน โดยขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการจดและใช้งานชื่อโดเมนที่มีโอกาสก่อให้เกิดความ สับสนหรือความเสียหายต่อประโยชน์อันพึงได้ทางกฎหมายของเจ้าของสิทธินั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตลอดจนการโอนย้ายชื่อโดเมนของท่านที่จดผ่านบริการของ บริษัทฯ ภายใต้คำสั่งชี้ขาดของศาลหรืออนุญาโตตุลาการที่ได้รับการรับรองโดย ICANN (www.icann.org) และท่านยินดีที่จะกันบริษัทฯ ออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ จากการฟ้องร้องดำเนินคดี อันสืบเนื่องจากการจดและใช้งานชื่อโดเมนของท่านในทุกกรณี

     3.2 สิทธิของผู้ดูแลชื่อโดเมน : ผู้ที่มีชื่อและข้อมูลอยู่ในส่วนของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) ถือเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจเต็มจากท่านในการดูแลและแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของชื่อโดเมนของท่าน รวมทั้งการติดต่อจากบริษัทฯ เป็นอันดับแรกในกรณีที่เกิดปัญหา โดยผ่านทางอีเมล์ของผู้ดูแลชื่อโดเมนที่ได้มีการระบุไว้ ทั้งนี้ การกระทำใดๆ ของผู้ดูแลชื่อโดเมนอันมีผลกระทบต่อชื่อโดเมนของท่านไม่ว่าจะโดยทางใด จะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับผลที่เกิดจากการกระทำของท่านโดยตรง

     3.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโดเมน : ชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ไม่ว่าจะโดยส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด) อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิโดยชอบในการแจ้งยกเลิกการใช้งานชื่อโดเมนของท่านที่ได้จดทะเบียน ผ่านบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการลบชื่อโดเมนออกจากระบบฐานข้อมูลหลังได้รับการยืนยันจากท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้คืนค่าบริการหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันจะมีขึ้นจากการยกเลิกการใช้งานชื่อโดเมนของท่านในทุกกรณี

     3.4 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลชื่อโดเมน :

           3.4.1 การแก้ไขข้อมูลใดๆ ในบัญชีของท่าน ท่านหรือตัวแทนของท่านสามารถทำได้โดยการ Login ผ่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ "ชื่อโดเมน" และ "รหัสผ่าน" ประกอบกัน ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยจะทำการระงับการให้บริการทันทีหากตรวจพบการป้อน รหัสผ่านผิดติดต่อกันเกินจำนวนครั้งที่กำหนด โดยการตั้งรหัสผ่านให้รัดกุมและเก็บรักษาไว้เป็นความลับถือเป็นความรับผิด ชอบของท่าน ทั้งนี้หากมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากกระทำของบริษัทฯ (หรือจากการร้องขอโดยการยินยอมจากท่าน) ไม่ว่าจะโดยการอนุญาตหรือภายใต้การรับรู้ของท่านหรือไม่ ความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวถือว่าอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯ ในทุกกรณี

           3.4.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการร้องขอการยืนยันจากท่านผ่านทางอีเมล์ปัจจุบันของผู้ ดูแลชื่อโดเมนที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูล WHOIS ก่อนทำการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ใช้ระบุสิทธิความเป็นเจ้าของชื่อโดเมน โดยหากว่าท่านไม่สามารถตอบยืนยันการแก้ไขข้อมูลผ่านทางอีเมล์ดังกล่าวได้ ท่านจำเป็นต้องส่งหลักฐานอื่นที่สามารถใช้ยืนยันสิทธิในชื่อโดเมนมาที่ บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งมีข้อมูลอันสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในส่วนของผู้ดูแลชื่อโดเมน หรือเจ้าของชื่อโดเมน (กรณีที่จดในนามบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจและตราประทับ (กรณีที่จดในนามบริษัท)

     3.5 การต่ออายุ : ท่านสามารถต่ออายุบริการชื่อโดเมนของท่านได้ตลอดเวลาหากชื่อโดเมนของท่านที่ จดไว้กับบริษัทฯ ยังไม่หมดอายุลง โดยการต่ออายุบริการแต่ละครั้งสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี ตามอัตราค่าบริการเดียวกับค่าบริการจดทะเบียนปกติ ทั้งนี้การต่ออายุบริการต้องไม่ทำให้ระยะเวลารวมก่อนหมดอายุยาวเกิน 10 ปี โดยบริษัทฯจะทำการส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้ในส่วนของผู้ดูแล ชื่อโดเมนก่อนวันหมดอายุบริการอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการจากท่านก่อนถึงวันหมดอายุบริการไม่ว่าใน กรณีใด บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรู้และมีเจตนาที่จะไม่ต่ออายุบริการออกไป และท่านยินยอมให้บริษัทฯทำการยกเลิกชื่อโดเมนของท่านหลังจากที่บริการได้หมด อายุลง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันจะเกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยสาเหตุที่อีเมล์ที่ระบุไว้ในส่วนของผู้ดูแลชื่อโดเมนของท่านไม่ สามารถใช้งานได้ หรือท่านไม่ได้ทำการตรวจสอบอีเมล์ หรือไม่ได้อ่านรายละเอียดในอีเมล์ที่แจ้งไปอย่างถี่ถ้วน หรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากบริการของบริษัทฯ

     3.6 การย้ายชื่อโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น : ท่านมีสิทธิโดยชอบในการย้ายชื่อโดเมนของท่านที่จดไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ให้บริการรายอื่นตามความต้องการของท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ บริษัทฯทราบล่วงหน้า เว้นแต่ชื่อโดเมนของท่านได้รับการจดทะเบียนหรือย้ายมาจากผู้ให้บริการราย อื่นยังไม่ครบ 60 วัน (ตามข้อกำหนดของ ICANN) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดำเนินคดีในกรณีที่เกิดปัญหาข้อพิพาท อันเนื่องมาจากชื่อโดเมนของท่าน

     3.7 การระงับข้อพิพาท : ในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องทวงสิทธิในชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียน หรือโอนย้ายจากผู้ให้บริการรายอื่นมาที่บริษัทฯ แนวทางการระงับข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) ที่ออกโดย ICANN ตามที่ปรากฏอยู่ใน http://www.icann.org/udrp/udrp.htm โดยการฟ้องร้องดำเนินคดีสามารถทำผ่านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการรับรองโดย ICANN ทุกราย และจากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนและดำเนินกิจการในประเทศไทย ดังนั้นจึงอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีของศาลไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการระงับ แก้ไขข้อมูล และโอนย้ายชื่อโดเมนของบริษัทฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การที่ท่านจะเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาทแบบใดนั้น ขอให้ท่านปรึกษาขอคำแนะนำจากทนายของท่านเป็นสำคัญ

     3.8 สิทธิในการจัดเก็บ ส่งผ่าน หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางบริการของบริษัทฯ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการตัดการให้บริการโดยทันที หากพบว่ามีการใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อจัดเก็บ อ้างถึง ส่งผ่าน หรือเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงชื่อโดเมนไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หรือมีการจัดทำในรูปแบบที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย โดยท่านยินดีที่จะกันบริษัทฯ ออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ จากการฟ้องร้องดำเนินคดีอันสืบเนื่องจากการใช้บริการของท่าน รวมถึงการกล่าวหา หมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียหรือเสียประโยชน์จากสิทธิอันพึงมีพึงได้ตาม กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำลงหรือเผยแพร่ผลงานส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นการละเมิดงาน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือการละเมิดอื่นใดอันเกี่ยวพันต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยท่านได้ รับรู้แล้วว่าเป็นหน้าที่ของท่านในการดูแลเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถทำการตรวจสอบเว็บไซต์ของท่านไม่ว่าจะโดยส่วนหนึ่งส่วน ใด หรือทั้งหมดแทนท่านได้

     3.9 บริการและการชำระค่าบริการ :

           3.9.1 บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนของบริษัทฯ จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนของการจดทะเบียนและรักษาชื่อโดเมนเท่านั้น ไม่รวมถึงการให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ บริการอีเมล์ หรือบริการอื่นใดที่ไม่มีระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

           3.9.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ต่ออายุ หรือย้ายชื่อโดเมนให้แก่ท่านหลังได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วตามรายละเอียดที่แจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์เมื่อสั่งซื้อบริการ เท่านั้น โดยในกรณีที่ชื่อโดเมนยังไม่เคยได้รับการจดทะเบียนมาก่อนท่านต้องทำการลง ทะเบียนและตรวจสอบชื่อโดเมนที่ท่านต้องการว่ายังคงว่างอยู่หรือไม่อีกครั้ง ก่อนทำการชำระค่าบริการ ทั้งนี้หลังจากที่ชื่อโดเมนของท่านได้รับการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งอีเมล์แจ้งกลับไปที่อีเมล์ของผู้ดูแลชื่อโดเมนของท่านตามข้อมูลที่ท่าน ได้ลงทะเบียนไว้ โดยชื่อโดเมนของท่านจะสามารถใช้งานได้ภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง (โดยเฉลี่ย) หลังได้รับอีเมล์แจ้งกลับจากบริษัทฯ อนึ่ง ระหว่างเวลาที่ท่านสั่งซื้อ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากท่าน อาจมีผู้สนใจในชื่อโดเมนเดียวกับท่านจดชื่อโดเมนดังกล่าวผ่านผู้ให้บริการ รายอื่นได้ โดยบริษัทฯ ไม่ทราบและไม่อาจป้องกันได้ ดังนั้น หากเกิดกรณีเช่นนี้ ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อโดเมนของท่านที่ได้สั่งไว้เป็นชื่ออื่นที่ยังไม่ มีผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการที่ท่านชำระเข้ามาแล้วให้กับท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

           3.9.3 อัตราค่าบริการและวิธีชำระค่าบริการ ถือตามที่มีการกำหนดและแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหลักฐานการชำระค่าบริการและข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจัดส่งให้บริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ท่านได้มีการตรวจสอบความถูกต้องเป็นอย่างดีแล้วและเป็นความจริงตามข้อมูลล่า สุดทุกประการ ทั้งนี้ค่าบริการที่ได้มีการชำระแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนหรือยกเลิกได้

           3.9.4 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับลดหรือเพิ่มอัตราค่าบริการ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง บริษัทฯ มีการเปลี่ยนนโยบายการทำตลอด หรือมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใดๆ ขององค์กรควบคุมที่ส่งผลต่ออัตราค่าบริการของตลาดโดยรวม หรือกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้บริษัทฯไม่สามารถรักษาระดับอัตรา ค่าบริการไว้ในระดับเดิมได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบค่าบริการล่าสุดได้จากหน้าเว็บของบริษัทฯ ตลอดเวลา

 
 
   
    HOME   |   TRANSFER   |   WHOIS   |   FAQ   |   PANEL   |   CONTACTS    
    Copyright © 2000-2019, Smile Interactive Co.,Ltd. All rights reserved. Terms of Service.
1 Soi Ladprao 17, Ladprao Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Contact Us.